Sep 12, 2010

Jewish & 'Secular' Holidays

Rosh Hashanah
Yom Kippur
Sukkot
Shemini Atzeret

Simchat Torah
Hanukkah
Tu Bishvat
Purim
Passover

Yom HaSho'ah VeHaGevurah
Yom Ha'atzma'ut
Shavuot
Tisha B'Av
    Fire Scars
    Alone-ness
    ● Sadness & Song
    ● No Time for History
    ● Ritual Sadness and Living Joy

9/11
Thanksgiving