Feb 1, 2017

#RaisingTorah, Day 33 at Netivot Shalom! with Rabbi Michael Rothbaum